هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله

ایرج تیموری
با توجه عنایات حضرت باری تعالی برآن شدیم که قدمی هر چند کوچک در راه سالار شهیدان برداریم. از تمامی افرادی که قدم در این راه بندگی واخلاص می نهند نهایت همکاری را انتظار داریم.
امیدواریم با توجهات حضرت حق، پاسدار حرمت خون شهدای عزیزمان باشیم، این امنیت اتفاقی نبوده است.