همپای قافله     تعداد واریز وجه: 82     جمع مبالغ واریز شده: 29820000   تومان

این قسمت جهت مشارکت شما در اعزام زائرین عاشق و اصحاب آخرالزمانی سیدالشهداء(ع) که با توجه به بضاعت مالی از توفیق زیارت محرومند فراهم شده است.
هر مبلغی را که میخواهید، برای مهیا نمودن سفر کربلای این عزیزان وارد نموده و روی گزینه پرداخت آنلاین کلیک کنید.