السّابقون السّابقون

ارسال شده توسط ایرج تیموری


4      1399/01/01    3    49

🌸 اونا سینه سپر کردن و ما سینه زدیم آقا 🌸 اومدیم کربلای تو ولی دیر اومدیم آقا 🌸 چی میشد که بشم رو بوم تو یه کفتر جلدی 🌸 که مثل رسول ترک دم مرگ بگم آقام گلدی 🌸 به فدای سعید و عابس و حرّ و بریر آقا 🌸 به فدای زهیری که شد عاقبت به خیر آقا

ادامه مطلب

نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی

ارسال شده توسط ایرج تیموری


1      1398/12/26    0    7

#دلتنگ_دو_سه_خط_روضه_کنار_رفقای_امام_حسینی_هیات

ادامه مطلب

نحن جنودک بقیة الله

ارسال شده توسط ایرج تیموری


2      1398/07/24    0    855

ادامه مطلب

منم و هوای تو

ارسال شده توسط ایرج تیموری


2      1398/06/08    0    84

ادامه مطلب

قدم قدم پا میذارم تو جاده ها تا برسم به کربلا

ارسال شده توسط ایرج تیموری


1      1398/06/08    0    158

... ستون ستون منم میام تا برسم به موکب امام رضا ...

ادامه مطلب

السلام علی من دفنه اهل القری

ارسال شده توسط ایرج تیموری


1      1398/05/31    0    355

ای صید سینه شکسته رو سینت قاتل نشسته میگی رو به آسمونا لبیک اللهم لبیک

ادامه مطلب

جز راه حسین نیست راهی به خدا - الرحیل الرحیل

ارسال شده توسط ایرج تیموری


1      1398/05/19    0    148

دلبسته عشق، بسته دنیا نیست زندگی ختم به شهادت نشود زیبا نیست

ادامه مطلب